Bisidder i Statsforvaltningen 1

Bodelingsaftale

Din Jurist gennemgår din sag ved kommunen for 2.000 kr. (tillæg på 500 ved over 1.000 akter) og giver vores vurdering.

ulandinge

Kan jeg få familiesammenføring med min ægtefælle?

Generel information om familiesammenføring med ægtefælle

Er du bosiddende i Danmark, og ønsker du at få din ægtefælle eller faste samlever hertil, er det ikke nogen hemmelighed, at der er mange krav, som skal opfyldes. Det kan være uoverskueligt at finde rundt i, hvilke familiesammenførings-krav man selv skal opfylde, og hvilke krav din ægtefælle eller faste samlever skal opfylde, samt hvad de enkelte krav indebære.

 

Nedenstående kan forhåbentlig hjælpe dig/jer på vej mod en beslutning om, hvorvidt I skal ansøge eller ej.

 

Hvornår kan jeg få familiesammenføring, og hvordan?

Det er Udlændingestyrelsen der vurderer, om du og din ægtefælle eller samlever, opfylder de krav der skal til, for at få familiesammenføring. Som udgangspunkt, skal alle kravene opfyldes, hvorfor du med fordel kan tjekke op på, om du/I opfylder alle kravene, inden du/I ansøger. Vides det på forhånd, at der vil være krav som ikke opfyldes, får du/I med stor sandsynlighed et afslag, hvorfor det kan være værd at overveje at vente med at søge, til alle kravene opfyldes.

 

Det fremgår af udlændingelovens §9, stk. 1, nr. 1, samt stk. 2 – 11 og stk. 30, hvilke krav der skal opfyldes, før der kan gives familiesammenføring med ægtefælle eller fast samlever.

 

Boligkravet, og den nye boligkravsliste

Af udlændingelovens §9, stk. 6 fremgår det, at den herboende skal råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse.

Her er det ikke et spørgsmål om, at den bolig du bor i, er lejet eller ejet, men mere en spørgsmål om, hvor mange rum boligen indeholder, hvor mange der bor der, og hvor stor den er.

I skrivende stund er det essentielt, at boligen har egen indgang og fremgår som en enhed, at du selv råder over den, samt at der højst bor to personer pr. beboelsesrum i lejligheden, eller at arealet rummer minimum 20 m2 pr. person der bor i boligen.

 

Pr. 1. juli i år trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som regulerer, hvilke områder den bolig man råder over, må ligge i, hvis man ønsker familiesammenføring. I daglig tale kaldes denne liste ’boligkravslisten’.

Dette betyder, at såfremt den bolig man råder over, ligger i et område, der fremgår af listen, kan der gives afslag på familiesammenføring. Boligkravslisten kan findes i bekendtgørelsen, og indeholder specifikke adresser og områder, der er omfattet.

 

Af Tenna Jespersen

Stud.cand.jur.

 

- Info om integrationskravet - Læs her (Blog) 

- Ekstra information om familiesammenføring - Læs her (familiesammenføring.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? Kontakt din jurist  For en uforpligtende telefonsamtale 

Udlændingeretlig rådgivning / ansøgning

Din Jurist vurderer din sag i forhold til gældende ret, personlige forhold og giver afklaring af udfordringer forbundet med din sag for 750 kr. 

Vi har stor erfaring med problemer og udfordringer i udlændingeretslige tematikker

Erhvervslejekontrakt 1

Styr på Virksomhedens erhvervslejekontrakt?

Virksomhedens erhvervslejekontrakt

Hvorfor er virksomhedens erhvervslejekontrakt vigtig? - Virksomhedens erhevrvslejekontrakt er for de fleste små virksomheder en af grundstenene i virksomhedens eksistens. Hvor virksomhedsejeren og dennes ansatte kan påvirke virksomheden på mange måder, så kræver det ofte, at der stilles fysiske lokaler til rådighed som ramme om virksomhedens drift.

Da det kræver en stor fri kapital at erhverve egne lokaler, er erhvervsleje derfor et naturligt valg, når idéen om at starte virksomhed op skal føres ud i livet; når virksomheden vokser ud af de gamle lokaler, eller andre forhold gør, at man skal finde nye rammer for virksomheden.

Virksomhedens erhvervslejekontrakt er virksomhedens aftale med ejeren af erhvervslokalet, og erhvervslejekontrakten regulerer dermed et af de mest essentielle forhold for virksomheden. Alle ved, at det er dyrt at flytte, og virksomheder er bestemt ikke en undtagelse.

Hvorfor skal virksomhedens erhvervslejekontrakt tjekkes efter?

Da erhvervslejekontrakten er en af virksomhedens vigtigste aftaler, er det vigtigt at kende de punkter, der er i erhvervslejekontrakten, og indgå i forhandling om de punkter, der udgør en stor risiko for virksomheden.

Det er her værd at bemærke sig, at området vedrørende erhvervslejeret ikke er reguleret på samme måde som boliglejeret. Det står nemlig ofte parterne frit at aftale, hvad de ønsker - derfor er der god grund til at udvise rettidig omhu.

Der kan være forhold om løbende eller enkeltstående betalinger, fleksibilitet for driften og for selve erhvervslejekontrakten. Derudover kan der ligge en lang række andre forhold, der bør tages ind i vurderingen af, hvorvidt det specifikke erhvervslejemål er det rigtige for virksomheden.

Lokalets fysiske dimensioner kan sagtens være de rette for virksomhedens forestående eller presserende behov, men det er vigtigt, at de juridiske dimensioner også gør den ønskede anvendelse mulig, og ikke øger virksomhedens risiko unødigt, eller sætter virksomhedens fremtid i udlejerens hænder.

Hvordan kan din jurist hjælpe din virksomheds erhvervslejekontrakt?

Din Jurist kan gennemgå erhvervslejekontrakten og virksomhedens behov med jer. Din Jurist kan herefter hjælpe med at sikre, at de juridiske rammer tillader de handlinger virksomheden ønsker; at virksomheden kender sine forpligtelser og de risici virksomheden påtager sig.

Efter den indledende service kan Din Jurist altid tilbyde at indgå i forhandlingerne som virksomhedens rådgiver og sparringspartner – den “udefra stående”, der stiller de kritiske spørgsmål.

 

Martin Guldborg

Cand. jur. speciale i lejeret

 

- Vil du vide noget om den private lejelov - Læs her (Blog)

- Vil du vide mere om erhvervslejeloven - Læs her (Retsinformation)

- Spændende blog om lejeloven - Læs her (Lejeblog)

 

Brug for juridisk rådgivning? Kontakt din jurist Aps

For en uforpligtende telefonsamtale 

 

Erhvervslejekontrakt

Din Jurist efterser kontrakten, afholder møde og finder relevante problematikker for din virksomhed for 1.500 kr. Vi hjælper dig med at få styr på din erhvervslejekontrakt.
bisidder

Hvorfor bør du have en bisidder ved samværsmøder i Familieretshuset?

Din Jurist tilbyder at deltage som bisidder ved saværsmøder i Statsforvaltningen.

 

Hvad er et samværsmøde?

Et samværsmøde er et møde, der afholdes i Statsforvaltningen i forbindelse med konflikt vedrørende forældrenes samvær med deres barn. Statsforvaltningen kan hjælpe forældrene med at etablere et godt forældresamarbejde og til at lave aftaler, der fungerer bedst for barnet.

 

Hvis der er samværskonflikt, og der er rettet henvendelse til Statsforvaltningen, vil man typisk blive indkaldt til et samarbejdsmøde eller et konfliktmæglingsmøde. Samarbejdsmødet ledes af en mødeleder, som enten er jurist eller børnesagkyndig med erfaring i at tale med og rådgive forældre og børn.

 

Hvorfor bør man have en bisidder med til et samværsmøde?

Man bør have en bisidder med til at samværsmøde, fordi det kan være en overvældende oplevelse at skulle til et møde i Statsforvaltningen angående samvær med ens barn. En bisidder har mulighed for at overvære, hvad der bliver sagt og gjort til mødet.

 

Hvorfor det kan være en god idé at anvende en professionel bisidder til et samværsmøde?

Man har mulighed for at vælge en hvilken som helst person til at være bisidder, hvorfor det ofte ses at familiemedlemmer agerer bisidder i Statsforvaltningen.

Der kan dog opstå situationer, hvor det er en nødvendighed med en juridisk afgørelse, og ofte vil der være en jurist til stede ved disse møder. Dette betyder dermed, at der ofte kan anvendes juridiske termer og begreber, som kan være vanskelige at forholde sig til, når man samtidig sidder i en ofte følelsesladet situation.

 

Af denne grund kan det være fordelagtigt at have en professionel bisidder med til mødet, der har juridisk kompetence, og som dermed kan yde juridisk bistand i den forbindelse. Der kan eksempelvis være tale om forklaring af lovgivning på området, og den professionelle bisidder kan ligeledes sikre, at den relevante lovgivning bliver anvendt.

 

Hvis man benytter sig af en professionel bisidder, kan man som forælder blot fokusere på at der etableres en samværsordning, der vil være i barnets tarv, mens den professionelle bisidder sikrer sig at lovgivningen opretholdes. En sådan løsning kan for mange være en tryghed, hvor man derved ikke føler, at man står alene i situationen.

 

Din Jurist tilbyder en bisidderordning til netop samme formål, hvor trygheden for dig og dit barn er i højsædet.

 

Af Camilla Kristiansen,

Stud.jur., Din Jurist Aps

 

- Mere om bisidder i statsforvaltningen? læs her (ejura.dk)

- Brug for juridisk rådgivning? kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale

Bisidder ved samværsmøder i Statsforvaltningen til 1.500 kr. i timen

Din Jurist deltager i samværsmøder i Familieretshuset til en fast pris på 1.500 kr. i timen inklusiv moms.

Vi hjælper dig igennem den juridiske jungle.

testamente

Testamente, er det nødvendigt?

Vi oplever tit, at der er mange misforståelser angående arveret, og om hvorvidt det overhovedet er nødvendigt med et testamente. Denne artikel skulle gerne kaste lidt lys over sagen og ruste dig/jer bedre. 

Kort sagt kan man sige, at er der ikke oprettet et testamente, så træder arvelovens regler i kraft, men hvad betyder de, og hvilke konsekvenser har de?

 

Ægtefæller uden testamente

Først vil man skulle dele boet, dvs. at længstlevende vil være berettiget til 50% af dette, såfremt der ikke er aftalt særeje.

Hvis ikke den afdøde efterlader sig børn er det ligetil. Så vil længstlevende arve det hele. Er der derimod børn vil de skulle arve, og det er her folk kan komme galt afsted. 

Altså, boet deles, og derefter deles arven. Længstlevende skal have halvdelen af arven, dvs. sammen med sin del af boet, får længstlevende 3/4. 

Børnene deles således om den sidste 1/4. For mange vil dette gøre det umuligt at blive sidende i det hus, eller den lejlighed, familien hidtil har boet i. Derfor vælger mange at sidde i uskiftet bo. Her venter man med at give børnene deres del af arven.

begrænsninger

Dette har dog sine begrænsninger, eks. kan huset/lejligheden ikke sælges medmindre boet skiftes, og man kan ikke blive gift igen, før boet er skiftet.

Der er derfor nogle klare ulemper forbundet med ikke at have lavet et testamente. Den længstlevendes handlemuligheder bliver i hvert fald noget begrænset.

 

Ægtefæller med testamente

Ved et testamente imellem ægtefæller, hvor sigtet er at sikre den længstlevende bedst muligt, er det muligt at begrænse børnenes arv til deres tvangsarv. Dette gør at man kan sørge for at børnene kun vil arve 1/16 af det samlede bo.

Dette vil typisk gøre perspektiverne, ift. at købe arvinger ud af huset, eller sælge huset og finde noget andet at bo i, noget nemmere at overskue, rent økonomisk, for den længstlevende.

 

Samlevende – testamente eller ej 

Er man samlevende, vil man ved dødsfald ikke arve efter hinanden. Dette uagtet hvor længe man har boet sammen og hvor mange børn man har sammen. 

Den afdødes formue vil derfor falde i arv til dennes børn. Er der ingen børn, vil det i stedet være den afdødes forældre der arver.

I praksis kan det volde den efterladte nogle problemer, da man som samlevende muligvis ejer aktiver sammen, eksempelvis en lejlighed. Hvis den afdødes andel af lejligheden bliver overtaget af andre arvinger, vil lejligheden altså skulle sælges - medmindre den efterladte kan købe arvingerne ud.  

 

Hvad kan man gøre som samlevende?

Samlevende bør overveje at undersøge muligheden for at sikre hinanden. Det kan for eksempel ske ved et såkaldt ’udvidet samlevertestamente’. Det er et testamente, der kan sikre, at I som samlevende er stillet på samme måde som ægtefæller ved dødsfald. 

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan oprette et udvidet samlevertestamente. Man må for eksempel ikke være separeret fra en tidligere ægtefælle eller sidde i uskiftet bo. Man skal have haft fælles bopæl – det vil sige samme folkeregisteradresse - i de seneste to år, eller man skal vente, have eller have haft et barn sammen. 

Af Anders Sandvig, Cand.jur.
Medejer, Din Jurist Aps

- Mere læsestof om testamente - Læs her (Borger.dk) 
- Brug for et testamente? - kontakt din jurist 

Testamenter til en fast pris på 1500 kr.

Din Jurist laver testamenter til en fast lav pris på 1.500 kr. inklusiv moms.

Vi skærer igennem, og gør det enkelt og overskueligt, Fast pris ligegyldigt, hvilken type testamente der er tale om.

ophavsret

Stævning fra Njord Law Firm – Download af film og serier

Der er for nyligt afsagt dom i Østre Landsret i en række sager vedr. krænkelser af ophavsretten. Så snart vi har gennemgået dommen, vil der derfor komme en ny artikel om, hvordan vi vurderer man skal forholde sig, hvis man er blevet stævnet, har indgået forlig, eller lignende.

 

Ulovlig download

Din Jurist oplever et stigende antal sager, hvor NJORD Law Firm på vegne af medieselskaber sagsøger, efter vores mening, ret tilfældige personer for ulovlig download af film og serier, disse personer aldrig har downloaded. 

Din Jurist, der håndterer en stor mængde sager for personer, der er blevet kontaktet omkring indgåelse af forlig for, hvad medieselskaber påstår er ulovlige downloads. Da personerne typisk ikke har kendskab til disse downloads og i mange tilfælde ikke har haft mulighed for at anvende de specificerede IP-adresser på de pågældende tidspunkter, arbejder Din Jurist på at få lukket disse sager.

Nu begynder vi at observere stævninger, hvor NJORD Law Firm repræsenterer medieselskaber i disse sager. Din Jurist mener fortsat, at advokaterne, der forsøger at inddrage beløb på flere tusinde kroner, famler i blinde efter personer, der måtte give efter for presset, som bliver lagt på personer, der modtager disse forligsskrivelse og stævninger. Derfor skræddersyer Din Jurist også småsager til personer, der måtte modtage stævninger som beskrevet ovenfor.

Service 

Da beløbene typisk er lave forsøger Din Jurist at ligge prisen så det kan betale sig at stå op imod de sagsøgende medieselskaber og deres advokater.

Vores services for alle, der måtte have modtaget sådanne krav og stævninger, er lette at tilgå online via www.dinjurist.net og vores telefon, mail og messenger er åbne, hvis du vil høre mere.

Vi er ikke en non-profit virksomhed, men vi arbejder for at give alle ret til at få ret.

Af Anders Sandvig, cand.jur.
Medejer, Din Jurist ApS

Læs om retspraksis angående Njord sager - Læs her (Blog)  
Vide mere om Njord stævning? - læs her (Artikel på BT) 
Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps

reelejer

Har du fået registreret det reelle ejerskab i din virksomhed?

Ejerskab i virksomhed

Den 23. maj 2017 trådte nye regler om ejerskab i virksomhed i kraft om ejerregistreringer, i blandt andet anpartsselskaber og iværksætterselskaber.

Alle eksisterende virksomheder skal have registreret den eller de reelle ejere. Det gælder også det enmandsejede driftsselskab, samt eventuelt holdingselskab.

De centrale regler om reelle ejere er, kort opsummeret, således:

1. december 2017 er sidste frist for at registrere det reelle ejerskab. Manglende registrering sanktioneres med bøde. Det er direktionens ansvar at forestå registreringen, og det er direktionen, der sanktioneres. Der skal opbevares dokumentation for analysen om reelt ejerskab i 5 år.

Når registreringen er gennemført, er det direktionens ansvar at holde den ajour.

 

Hvordan sikrer jeg min virksomhed nemmest?

Hvis du vil sikre, at din virksomhed bliver registreret korrekt, og slippe uden om tidsrøvende arbejde med at overholde reglerne har Din Jurist udviklet en simpel service til en lav pris.

Vores online formular er sat op til, at indsamle de nødvendige oplysninger om simple ejerstrukturer. Når vi modtager oplysningerne kan vi på baggrund af disse samt de korte erklæringer, der afgives, sikre registrering af virksomheden (eller virksomhederne i holding + dirft-opsætning).

Derudover leverer Din Jurist en erklæring, der er tilpasset virksomheden, som direktionen kan underskrive og opbevare som dokumentation for, at alle formalia er overholdt i forbindelse med registreringen.

For at sikre korrekt registrering er onlineformularen sat op til helt simple ejerstrukturer. 

Vi kan dog sagtens anvende vores set-up på andre ejerstrukturer. Så skriv til os, hvis jeres ejerstruktur ikke passer ind i vores formular. 

I de fleste tilfælde vil vi kunne holde den gode pris, vi kan opnå ved at standardisere den juridiske service.

Anders Sandvig, Cand.jur. 
Medejer, Din Jurist Aps

Generelt om ejerskab i virksomhed - Læs her (erhvervsstyrelsen)
Brug for juridisk rådgivning? - Kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

ophavsret

Brev fra advokatfirmaet OPUS Law eller NJORD Law firm

Der er for nyligt afsagt dom i Østre Landsret i en række sager vedr. krænkelser af ophavsretten. Så snart vi har gennemgået dommen, vil der derfor komme en ny artikel om, hvordan vi vurderer man skal forholde sig, hvis man er blevet stævnet, har indgået forlig, eller lignende.

Har du modtaget et brev fra advokatfirmaet OPUS Law eller NJORD Law firm (eller lignende) om brud på ophavsretten? Denne artikel giver dig et indblik i, hvorfor og hvordan du skal forholde dig, samt hvilke muligheder du har. 

 

Hvorfor skriver Njord law firm og OPUS til dig?

Dette er lidt teknisk, men kort fortalt har advokatfirmaet fundet en forbindelse mellem din IP-adresse og ulovlig downloading af en eller flere film der er beskyttet af ophavsretten. Derfor sendes et forligstilbud til ’’ejeren’’ af IP adressen, da de mener at have et krav på vegne af rettighedshaverne til den film, som menes at være stjålet.

Dette gøres fordi man antager at ejeren af IP adressen har set/downloadet filmen ulovligt og er villig til at indgå et forlig. Der er altså ikke tale om en regning der skal betales, men det der kaldes et udenretligt forlig.

Til det skal bemærkes at, hvis ens IP-adresse er koblet til en eller flere ulovlige downloads, vil dette i sig selv, som udgangspunkt, ikke være nok til at blive dømt for brud på ophavsretten, og derved ifalde et erstatningskrav.

OPUS eller NJORD skal yderligere kunne bevise, at det var ejeren af IP-adressen, eller dennes børn, der downloadede/så filmen – en bevisbyrde der kan være svær at løfte.

 

Hvordan skal du forholde dig

Hvis du ikke mener at have set eller downloadet den eller de påståede film ulovligt, skal du hurtigst muligt oplyse advokatfirmaet herom. Det kan gøres ved at skrive et brev eller en e-mail til dem, hvori du forklare, at du ikke har kendskab til download af filmene (således lyder rådet fra forbrugerombudsmanden), samt, at du vil betragte sagen som afsluttet.

Hvis du derimod har set den påståede film ulovligt, kan der være god grund til at indgå et forlig, da en evt. tabt retssag vil være endnu dyrere. Her til skal det dog også bemærkes, at det beløb der angives i brevet blot er et tilbud fra advokatfirmaernes side, og der kan derfor være god mening i at indlede en forhandling.

Problemet opstår for mange mennesker, ved den op følgende kontakt med advokatfirmaerne. Disse kan nemlig være ret vedholdende, og blive ved med at stille spørgsmål af mere eller mindre relevant karakter, samt være uvillige til at forhandle deres først tilbudte forlig.

Her er det erfaringsmæssigt en god idé at have en advokat eller en jurist, til at hjælpe dig. Vores erfaring siger at sagerne herved lukkes hurtigere. Derudover behøver du ikke selv bekymre dig unødigt om sagerne, da du jo så har en fagperson til at hjælpe og rådgive dig.

- Læs mere om Njord stævninger - Læs her (blog: Donwload af film og serier) 
- Læs mere om Njord stævninger - Læs her (blog: Retspraksis) 
- Læs artikel om Njord - Læs her (BT.dk) 
- Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Af Anders Sandvig
Cand.jur.
Medejer, din jurist Aps

Din Jurist tilbyder at håndtere denne salgs sager for blot 499 kr. inklusiv moms. Det faktiske tidsforbrug på sådanne sager varierer meget, hvorfor dette tilbud ikke altid vil svare til den tid der bruges på det. Dog mener vi at denne fremgangsmåde ved, i princippet, at true sig til et forlig, er grænseoverskridende. Derfor har vi valgt en pris, som de fleste kan være med på.

smaasagerbillede

Hvad er småsager?

Småsager

For at gøre det nemmere, hurtigere og billigere for folk, at få ret ved tvister om mindre beløb, indførte man for nogle år siden den såkaldte småsagsproces netop pga. småsager.

Småsagsprocessen omhandler retssager hvor værdien er mindre end 50.000 kr. Disse sager adskiller sig væsentligt fra almindelige retssager ved, at det her ikke er meningen at parterne skal være repræsenteret af en advokat – de skal repræsentere sig selv.

Dette har medført en højesteretsdom, som afgjorde at man ikke kan få dækket sine advokat omkostninger af modparten, skulle man vinde sagen. Dette er ellers kutyme i almindelige retssager.

En af konsekvenser heraf er at mange advokater vælger at sige nej til at tage disse ’’småsager’’. De er ofte mere bøvlede og besværlige ift. den økonomiske gevinst der måtte være for dem.

 

Kan folk klare det selv?

Det er min erfaring at processen og juraen dog er så besværlig, at de fleste ikke selv ville kunne føre deres sag på en betryggende måde. 

Derfor kan det være en god ide at finde en jurist til at have styr på juraen. En jurist vil også typisk være en hel del billigere end en advokat.

Man vil dermed efter min vurdering være langt bedre stillet. Derudover kan det jo være at din modpart har kunnet overtale en advokat til at tage sagen, hvorfor du vil stå som den svage part, hvis ikke du har en repræsentant på din side.

Det drejer sig om at finde en jurist med erfaring med småsager, viden inden for det retsområde som sagen omhandler, samt en gennemskuelig pris, således at du ved hvad du skal betale, så du kan foretage en vurdering, om det kan betale sig for dig at få rettens ord for, at du har ret. 

Mere info om "småsager" - Læs her (domstol.dk) 

Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Derudover er det vigtigt at finde en loyal rådgiver, der ikke er bange for at fortælle dig hvis han eller hun vurderer at du ikke bør gå i retten.

 

Småsager

Har du brug for hjælp til at føre en småsag ved retten? (Småsager er retssager hvor værdien er mindre end 50.000 kr.)

Så tilbyder vi at køre sagen for et fast beløb på 5000 kr. Taber vi - reducerer vi beløbet til 2500 kr.

kommunesager

Problemer og fejl ved kommunale sager er alt for almindelige

Fejl ved kommunale sager 

Nogle er så uheldige, at deres sager ved kommunen enten trækkes i langdrag, eller at de ikke får den hjælp som de egentlig har ret til. Borgere oplever fejl ved kommunale sager. Derfor er din jurist klar til at assistere. 

I denne artikel forsøger jeg at beskrive hvad man i sådanne tilfælde kan gøre.

Hvorfor ikke bare lytte til kommunen?

I den seneste opgørelse fra Ankestyrelsen, som er den instans der behandler klager over kommunerne, skulle mindst en tredjedel gøres om, opgørelsen er fra årene 2013-2016.

Der er derfor entydig evidens på, at man ikke bare skal tage kommunernes afgørelser for gode varer – det kan være en god idé at få dem kigget efter i sømmene, og muligvis få dem klaget videre i systemet.

Hvordan gør jeg så det?

Med en afgørelse fra kommunen medfølger altid en klagevejledning – eller det skal der i hvert fald, jf. forvaltningsloven.

Nogle sager kan dog have en kompleksitet der gør, at det vil styrke ens sag betragteligt, hvis man har en jurist indover, til at hjælpe med at udforme klagen, samt anvende de rette paragraffer.

Der findes et hav af forskellige rådgivere der tager sig betalt for dette. Det man som borger skal sikre, er, efter min overbevisning, at fagligheden er i orden.

Hvis sagen er trukket i langdrag

Sidder man i en venteposition, hvor kommunen bevidst eller ubevidst trækker sagen og sagsbehandlingen i langdrag, så kan der også være hjælp at hente.

Vores erfaring siger os, at der typisk vil komme mere skub i sagen, hvis man har en jurist på sin side. Det er naturligvis ærgerligt at det skal være sådan, men det kan altså i sidste ende betale sig.

Hvad skal man passe på?

Det er, efter min mening, vigtigt at man finder en rådgiver eller jurist der vil tage en snak om sagen inden man betaler.

Det kan være en dyr affære at starte en sag op, og derfor mener jeg at  det er vigtigt at man kan blive screenet inden, både så man ikke spilder en masse penge, men også så man kan få en hurtig afklaring – hvis nu afgørelsen eller sagsbehandling har været korrekt.

Af Anders Sandvig 
Cand.jur. 
Medejer, Din jurist Aps 

- Læs mere om problemer med kommunale sager - Læs her (blog) 
- Læs mere om fejl ved kommunale sager - læs her (ankestyrelsen) 
- Brug for juridisk rådgivning? kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Sag ved kommunen?

Har du en sag ved kommunen, som trækker i langdrag, eller kunne du bare godt tænke dig juridisk assistance?

Lad os kigge på sagen, og hjælpe dig igennem.

køberrådgivning

Hvorfor skal jeg have min egen juridiske køberrådgiver når jeg køber hus?

Intro 

Det er i forvejen dyrt at blive husejer. Købet er forbundet med en masse ekstra udgifter udover selve prisen på huset.
En af de poster, og en der i nogle tilfælde kan være ret dyr, er køberrådgivningen, eller også kaldet købers rådgiver/Købsrådgiver.

Dette blogindlæg giver et lille indblik i, hvad en sådan rådgiver bidrager med,
og hvorfor det er en vigtig
hjælp, som det kan være dyrt at spare væk.


Hvad laver en købsrådgiver?

Købers rådgiver, der typisk er enten uddannet advokat eller jurist, gennemgår alle handlens papirer, samt sikrer at alt går rigtigt til. På den måde køber i huset med åbne øjne – husk på, at en ejendomsmægler er sælgers mand, og tager sig af sælgers interesser, hvorimod en køberrådgiver tager sig af jeres interesser.

 

Hvorfor er det vigtigt at have en køberrådgiver?

De fleste vælger, når de køber hus, at tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler – men har manglen været nævnt et sted i handlens papirer, så er skaden ikke dækket.

De færreste er i stand til selv at danne sig et overblik over alle dokumenter og væsentlige detaljer. Derfor kan det være en god idet at have en køberrådgiver med på råd. Rådgiveren sikrer, at i er bekendt med alle de kendte forhold vedrørende ejendommen, således, at i ikke senere opdager noget, som ikke er dækket af ejerskifteforsikringen og kan blive rigtig dyrt at udbedre.

Derudover vil en køberrådgiver, som hovedregel, være forsikret. Det vil sige, at skulle han eller hun lave fejl, vil i være sikret den vej igennem.

En Køberrådgiver er altså en ekstra sikring for jer, når i køber hus.

Hvem skal jeg vælge?

Køberrådgivning er efterhånden et stort marked med mange aktører. Der er advokater der ikke beskæftiger sig med andet. Der er advokater, hvor det er en ud af mange dele af deres forretning, og ligeledes jurister, som et billegere alternativ, hvor det samme gør sig gældende.

Der er derfor rigtig mange at vælge imellem, og priserne er også meget forskellige.

Jeg mener personligt, at det vigtigste når man vælger køberrådgiver er tryghed. Et huskøb er en stor investering. Derfor er det vigtigt, at man stoler på sin rådgiver, at man bliver mødt på en ordentlig måde, når man har spørgsmål og, at rådgiveren er til stede og tilgængelig, når i har brug for det.

Hos Din Jurist er rådgivningen baseret på netop disse principper. Og så kan vi tilbyde køberrådgivning til en af markedets skarpeste priser.

Af Anders Sandvig 
Cand.jur. 
Medejer, din jurist Aps 

- Læs mere om køberrådgivning - Læs her (juridiskeservicecenter.dk) 
- Brug for juridisk rådgivning? - kontakt din jurist Aps for en uforpligtende telefonsamtale 

Hjælp mig med køberrådgivning

Skal du til at købe hus eller ejerlejlighed? Lad os hjælpe dig med juridisk rådgivning!

Din Jurist tilbyder køberrådgivning, fra 4.000,-

Kontakt os

Telefon

42 42 78 71

Åbningstider

Kontortid alle hverdage 10-16

Adresse

Vollsmose Allé 12 st. 8
Odense 5240